Betalingsvoorwaarden

 1. De door Tandartspraktijk Eikesingel BV in rekening gebrachte bedragen voor de geleverde zorg zijn direct opeisbaar.
 2. Indien mogelijk mag Tandartspraktijk Eikesingel BV de rekening, of een deel van de rekening, rechtstreeks incasseren bij uw zorgverzekeraar.
 3. De kosten van de behandeling inclusief techniek- en materiaalkosten worden bij u in rekening gebracht. Wanneer deze kosten niet of alleen gedeeltelijk worden vergoed door uw zorgverzekeraar, bent u de resterende kosten aan ons verschuldigd.
 4. Indien we hogere kosten hebben gemaakt dan met u afgesproken, maar deze hogere kosten redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan zullen we deze kosten aan u doorberekenen.
 5. Wij sturen de factuur naar uw zorgverzekeraar. Wordt de behandeling niet of niet volledig vergoed, dan ontvangt u een factuur van Infomedics voor het niet vergoede deel. Infomedics verstuurt en verwerkt onze facturen. Voor onze facturen gelden de betalingsvoorwaarden van Infomedics. U vindt deze op de achterkant van elke factuur. U vindt de voorwaarden ook op de website van Infomedics klik hier. Wij kunnen altijd beslissen om de facturering uit te besteden aan een andere partij dan Infomedics of om de facturering zelf te regelen.
 6. De debiteur wordt geacht het volledige verschuldigde bedrag binnen de vermelde vervaldatum te hebben overgemaakt op de rekening van Infomedics. Na deze termijn is de debiteur wettelijk in verzuim en kan Infomedics, zonder verdere ingebrekestelling, de nodige maatregelen nemen om het openstaande bedrag te incasseren.
 7. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort door een klacht over de rekening en/of het opzeggen van de (behandelings)overeenkomst tussen u en Tandartspraktijk Eikesingel BV. Vanzelfsprekend zal e.e.a. achteraf gecorrigeerd worden wanneer hiertoe aanleiding is.
 8. Het is ook mogelijk om, in plaats van punt 5 van deze betalingsvoorwaarden, het verschuldigde bedrag voor de geleverde zorg gelijk na de behandeling volledig per PIN te betalen. Let op dat wij enkel en alleen PIN betalingen accepteren.

Indien van toepassing gelden de volgende betalingsvoorwaarden:

 1. De door Tandartspraktijk Eikesingel BV in rekening gebrachte bedragen voor de geleverde zorg zijn direct opeisbaar.
 2. Indien mogelijk mag Tandartspraktijk Eikesingel BV de rekening, of een deel van de rekening, rechtstreeks incasseren bij uw zorgverzekeraar.
 3. Nota’s tot en met €125,00 verzoeken wij u vriendelijk contant dan wel per pin na de behandeling te betalen.
 4. Wij sturen de factuur naar uw zorgverzekeraar. Wordt de behandeling niet of niet volledig vergoed, dan ontvangt u een factuur van ons voor het niet vergoede deel. Wij kunnen ten allen tijde beslissen om dit anders te doen of te laten doen.
 5. De debiteur wordt geacht binnen 14 dagen na factuurdatum het volledige bedrag te hebben overgemaakt op de rekening van Tandartspraktijk Eikesingel BV. Na deze termijn is de debiteur wettelijk in verzuim en kan Tandartspraktijk Eikesingel BV, zonder verdere ingebrekestelling, de nodige maatregelen nemen om het openstaande bedrag te incasseren.
 6. De debiteur is vanaf het moment van verzuim over het bedrag van de nota administratiekosten en rente verschuldigd.
 7. De aanmaningskosten bedragen €17,50 bij de tweede betalingsherinnering. 
 8. De aanmaningskosten bedragen €35,00 bij de derde betalingsherinnering.
 9. Wanneer u ondanks de drie betalingsherinneringen nog steeds niet betaalt of u heeft een betalingsachterstand. Schakelen wij een incassobureau in. De buitengerechtelijke incassokosten zijn minimaal €40 excl. BTW (zie staffel bij punt 10).
 10. Ingevolge de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit worden de buitengerechtelijke incassokosten vanaf 1 juli 2012 berekend volgens een staffel en zijn ze aan een maximum gebonden. De aanmaningskosten bedragen minimaal €40,00 excl. BTW. Zie staffel (Let op! Deze staffel kan ten gevolge van wet- en regelgeving veranderen.)

Hoofdsom           
tot en met

Toepasselijk percentage

Maximum (excl. BTW)

€ 2.500

15% over de hoofdsom

€ 375 (min. € 40,00) 

€ 5.000

€ 375 + 10% over [hoofdsom – € 2.500]

€ 625

€ 10.000

€ 625 + 5% over [hoofdsom – € 5.000]

€ 875

 1. Wanneer Tandartspraktijk Eikesingel BV genoodzaakt is een onbetaald gelaten factuur ter incasso uit handen te geven aan derden is Tandartspraktijk Eikesingel BV gerechtigd de te maken incassokosten, gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten bij de debiteur in rekening te brengen. Deze kosten worden berekend conform de geldende richtlijnen.
 2. De betalingstermijn voor de eerste betalingsherinnering is binnen 15 dagen nadat u deze heeft ontvangen.
 3. De betalingstermijn voor de tweede én derde herinnering is 10 dagen na dagtekening.
 4. Ontvangen wij een betaling, dan zullen hiervan eerst de (aanmanings)kosten en rente worden betaald, zoals dat in artikel 6:44 BW staat. Daarna wordt de rest van de betaling gebruikt voor de betaling van de (oorspronkelijke) factuur.
 5. Wij versturen onze facturen en/of betalingsherinneringen per post en/of digitaal.
 6. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort door een klacht over de rekening of het opzeggen van de (behandelings)overeenkomst tussen u en Tandartspraktijk Eikesingel BV. Vanzelfsprekend zal e.e.a. achteraf gecorrigeerd worden wanneer hiertoe aanleiding is.

error: Content is protected !!